Mesafeli Satış Sözleşmesi


 

1.TARAFLAR

 

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

 

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

 

ALICI: İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

 

SATICI’NIN AD- SOYADI- Ünvanı :

 DMCE GIDA İŞLETMECİLİĞİ Tic. Ltd.. Şti.
Adresi : Maltepe mahallesi Eski Çırpıcı Yolu sokak No:2/12 Merter İş Merkezi 
Zeytinburnu / İSTANBUL

Telefon : +90 212 481 30 09​

 Eposta:

 

2.TANIMLAR

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 

 

 

 

3.KONU

 

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

 

4.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya bitiş tarihine kadar geçerlidir.

 

4.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4.3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

 

5. GENEL HÜKÜMLER

 

5.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

5.2. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

5.3. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

5.4. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 

 

5.5. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

5.6. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

 

5.7. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

 

5.8. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 

5.9. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

6. CAYMA HAKKI

 

6.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

6.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

 

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 

b) İade formu,

 

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

 

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

 

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

 

8. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

 

 

 

 

 

 

 

9.ÖZEL HÜKÜMLER

9.1. Bu internet sitesinde sunulan ürünler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde teslimat için uygundur diger ihtiyaçlarınız  için online@bng-design.com  mail adresinden iletişimde olabilirsiniz.

9.2. Siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri aşağıdaki gibi belirtilmektedir.

 

Görsel

Ürün ismi

kalite no

 

Adet

             Kdv

Satış

indirim

 kargo

 total

 

 

9.3. SATICI en yeni koleksiyonlar, kataloglar, kampanyalar ve özel teklifler hakkında verdiğiniz  posta, e-posta ve/veya SMS yoluyla ALICI’yı bilgilendirebilir  ve iletişimde bulunabilir.

9.4. SATICI’nın internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya site  düzeltme hakkı her daim saklıdır.

9.5. İstekleriniz stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Bir siparişi aldıktan veya ALICI’ya sipariş onayı gönderdikten sonra tedarik sıkıntısı yaşandığında veya ürün artık stokta olmadığında  ve  olağandışı durumların meydana gelmesi ve/veya imkansızlaşması  halinde durum alıcıya bildirilir. Alıcı, eşit kalite ve fiyatta farklı ürün sipariş edebilir süreci bekleyebilir veya iptal iade hakkını kullanabilir.

9.6. SATICI Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye benzer veya daha farklı kategori ve değerde ikame ürünler hakkında bilgi verme, onaylamayı reddetme hakkını her zaman saklı tutar.

9.7. SATICI, herhangi bir ürünü geri çektiği, zaman zaman bu Koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir herhangi bir materyali veya içeriği kaldırdığı veya düzelttiği ya da siparişi aldıktan veya Sipariş Onayını gönderdikten sonra onu yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu tutulamaz.

9.8. ALICI bu internet sitesini kullandığında veya BNG’dan ürün sipariş ettiğinde silindi. yürürlükte olan ilkelere ve Koşullara, bunlarda bir değişiklik yapılmadığı müddetçe tabii olur. Koşullar veya Gizlilik Beyanında hukuka veya hükümetin yetkili organına göre yapılan herhangi bir potansiyel değişim, önceden ALICI tarafından yapılan siparişler için de geçerli olacaktır.

9.9. Ürünlerin fiyatında istek dışı (outlet-sezon karışıklığı ve benzeri) bir hata bulunması durumunda SATICI, ALICI’yı mümkün olan en kısa sürede bilgilendirerek ALICI’ya siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya siparişini iptal etme seçeneklerini sunar. SATICI ALICI’ya ulaşamazsa siparişi iptal edilmiş kabul ederek ürünler için ödeme yapılan miktar ALICI’ya iade edilir.

9.10. Fiyatlar herhangi bir zamanda değişikliğe uğrayabilir. Herhangi bir sürede satıldığı sezonunda olmak kaydıyla değişiklik anındaki fiyat listesi geçerlidir. (Moda / süreç kapsamından renk, beden, grup dışı, görünmüşlük)

9.11. SATICI, sadece bireyler ve kişisel kullanım için ürünler sunar. ALICI’nın ürünleri herhangi bir ticari, iş veya  satış amaçlı kullanması halinde, satın alınan markanın mal sahibi herhangi bir kazanç kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya iş fırsatı kaybından dolayı ALICI’ya karşı SATICI, kanuni  haklarını saklı tutar, tüketicide bu ve benzeri durumlarda SATICI  sorumlu tutmayacağını beyan  taahhüt eder.

10.DEĞİŞTİRME VE İADE                                                                                                                                                             

10.1. Teslimden sonra ürünlerin değiştirilebilmesi  ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır. Her türlü kozmetik, kişisel bakım,  giyim ürünlerini  deneme, mağazalarda makul düzeyde olsa da,  teslim  sonrası,   makul düzeyin ötesine geçebileceğinden (sağlık ve hijyen açısından uygun olmadığından  iç çamaşır, mayo vb. ten temasından) teslim sonrası iade  kabul edilemez.

10.2. Değiştirme hakkının belirtilen şartlarda  kullanılması için yasal süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. ALICI’ya teslim edilen ürünün, satıcıya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşması, iptal, ve benzeri durumlarda  takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de alıcı kredi kartı / hesap numarasına  iade sureti ile yapılır.

10.3. Ürün ve gift card’da  değişim işlemlerinde para iadesi yapılmamaktadır.

10.4. Hediye amaçlı ürün alımlarında değiştirme fişi üzerinde mutlaka “Hediye” ibaresi yazmalıdır.

10.5. ALICI, BNG markasındaki bir ürünü, değiştirmek  istediğinde, ürünü aldığı ülkedeki herhangi bir BNG mağazasına da  iade edebilir. Böyle durumlarda, onunla birlikte teslim edilen faturayı ya da e-fatura/e-arşiv mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeyi sunmalıdır. Fiyat farkı, değiştirme yaptığı an veya değişimi yaptığı mağazanın (yurt dışı ise) gümrük ve benzeri maliyet koşullarından değişimi yapılan mağazanın o an ki fiyatları ve farklı bir dönemde kış veya yaz ürününün son fiyat listesi geçerlidir.

10.6. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek ve  sezon/indirim dönemi, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürün söz konusu olduğunda, alıcı değiştirme hakkını kullanamaz.

10.7. Değiştirme  iade  gibi durumlarda  mutlaka  ürün hakkında bilginin  olduğu firmanın  matbu alacak  fişi  alınmalıdır

10.8. Adınıza SATICI tarafından düzenlenen matbu “Alacak fişi”, Türkiye’de bulunan tüm BNG mağazalarında geçerlidir. (BNG ürünü ise)

10.9. ALICI tarafından zarar gören ürün (bir yere takılan vb.) değişim talebi istenebilir. Ürün öncelikli olarak tadilat yöntemiyle düzeltilmeye çalışılır. Ancak bu tadilat işlemi öncesi alıcı,  “Düzeltme /tadilat yapılmasına onay veriyorum” şeklinde imzalı onay vermelidir.11 . ÖDEME ŞEKLİ

 

11.1 ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11.2. Teslimat  sonrası herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, satıcının  ürün teslim yükümlülüğü kalmış  kabul edilir. Sevk  yapıldı ise  ürün en geç  3 gün içinde alıcı tarafından tüm giderleri alıcıya ait olmak üzere satıcıya iade edilir. Satıcının ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır

 

12. TESLİMAT                                                                                                                                                     

                                                                                                      

12.1. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. (ALICI internet sitesinde belirttiği teslimat adresinde bulunmadığı takdirde, ALICI’nın internet sayfasında belirttiği iletişim bilgilerine ulaşım sağlanır. ALICI’ya ulaşılamaması durumunda kargo SATICI’ya geri gönderilir. İletişim aksaklıklarından kaynaklanan durumlarda SATICI sorumlu değildir.)

 

 

12.2. Bu internet sitesinde SATICI tarafından satılan ürünler BNG markası ise SATICI tarafından BNG mağazalarından tedarik edilerek 2-7 iş günü içinde kargoya teslim edilmektedir. Tahmini varış süresi 2(iki)- 7(yedi) gün arasıdır.İstanbul içi ve/veya İstanbul dışı şeklinde değişiklik göstermektedir. Kargo firması ALICI’nın siparişlerini iş günleri 09:00-18:00 saatleri arasında SATICI’nın internet sitesinde (bu internet sitesinde) belirttiğiniz adrese teslim olacaktır.)

 

 

12.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12.4. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12.5. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12.6. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12.7. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

 

12.8. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 

12.9. Kargo yoluyla iadeler, SATICI’nın seçtiği bir kurye tarafından yapılmazsa, SATICI’nın maruz kalacağı ekstra masraflar, alıcıya yansıtılır.

 

12.10. İade de vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

 

 

ALICI internet sitesinde belirttiği teslimat adresinde bulunmadığı takdirde, ALICI’nın internet sayfasında belirttiği iletişim bilgilerine ulaşım sağlanır. ALICI’ya ulaşılamaması durumunda kargo SATICI’ya geri gönderilir. İletişim aksaklıklarından kaynaklanan durumlarda SATICI sorumlu değildir.

 

 

13.WEB SİTESİ KULLANIMI

ALICI, aşağıda belirtilen kuralları peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder;

 

13.1. SATICI’ya ait ‘’online ödeme’’ web sitesini kendi rızamla kullandığını,

 

13.2. Banka kartımı kullanırken her türlü sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,

 

13.3. SATICI’nın sitesine veya ALICI bilgisayarına, ekipmanına, internet sitesini kullanımından kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak zarar veren herhangi bir saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da bu internet sitesinin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden  Ve benzeri bağlantıların kullanımından kaynaklanabilecek her hangi  bir kaybın veya zararın yükümlülüğünü SATICI üstlenmeyeceğini,

 

13.4. ALICI ve/veya kullanıcı virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan korunmak ve tam anlamıyla güvenliğin sağlanması amacıyla gerekli olan programları  ve sistemleri sağlamakla yükümlüdür. Olası bir hatadan  ve/veya güvenlik yetersizliğinden oluşabilecek sorunların sonuçlarından kullanıcı kendi sorumluluğunda olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

13.5. Tüm kredi kartı işlemleri, ödemeler ve/veya onayları SATICI tarafından bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı şifresi gibi kişisel bilgileriniz SATICI tarafından görülmeden kullanıcı tarafından seçilen Kart Kuruluşuna yönlendirilir. Ödeme gerçekleştirilir ve ödeme yapılan ilgili kurum ve/veya kuruluştan gelen ödemenin onayı ile ise işlem tamamlanır.

 

13.6. Kullanıcı kişiler tarafından sağlanan ve/veya verilen bilgiler diğer kullanıcı kişiler tarafından görüntülenemez ve/veya paylaşılamaz ancak kullanıcılara ait bilgiler geçerli tüm yasa, düzenleme, yasal işlem veya uygulanabilir resmi talep karşısında ilgili kuruluşlara açıklanabilir.

           

13.7. Kendi kusur ve ihmalim sebebiyle hatalı bir ödeme işlemi yapması halinde, buna ilişkin her türlü zarardan şahsen sorumlu olacağımı, SATICI’nın hiçbir sorumluluğunun doğmayacağını peşinen kabul eder,

 

14. YÜRÜRLÜK

 

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

 

 

15.YETKİLİ MAHKEME

 

Bu Sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda alıcının ve satıcının yerleşim yerindeki T.C  Mahkemeleri yetkilidir .